Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie „RODO”.

 1. Polityka prywatności ma na celu uregulowanie kwestii przetwarzania danych osobowych, uzyskiwanych przez Administratora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu IOD.GD oraz danych pozyskanych w sposób automatyczny za zgodą użytkownika Serwisu (np. logi serwera, ciasteczka, statystyki)
 2. Administratorem Twoich danych osobowych oraz Administratorem serwisu iOD.gd jest Michał Strzelecki iOD.gd z siedzibą w Gdańsku (80-126) przy ulicy Hausbrandta 38/110, NIP: 9552105842 (zwany dalej Administratorem). Dane kontaktowe: kontakt@iod.gd oraz (+48) 503 470 472.
 3. Pozyskiwanie danych osobowych odbywa się przy pomocy:
  1. Przesłanie wiadomości na adres email Administratora – poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika informacje, min. imię, nazwisko, adres e-mail lub telefon kontaktowy,
  2. Plików cookie – poprzez automatyczne zapisanie plików tekstowych na urządzenia końcowe Użytkownika (za jego wiedzą) – w celu wykorzystania w narzędziach analitycznych. Użytkownik ma możliwość zarządzania ustawieniami dot. plików cookies z poziomu menu przeglądarki internetowej,
  3. Narzędzia analityczne – poprzez odczytanie, zapisanie oraz analizę ruchu pliku cookie. Dane te przekazywane są firmie Google za pośrednictwem narzędzia Google Analytics,
  4. Logi serwera – gromadzone przez firmę hostingową home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, hostującą serwis IOD.GD
 4. Dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Użytkownika (pkt. 3.1) będą przez Administratora przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu.

W przypadku danych osobowych utrwalonych w dokumentacji księgowej, będą one przechowywane przez okres wyznaczony obowiązującymi wymogami prawa.

 1. W zakresie niezbędnym do wykonania zamawianej przez Ciebie usługi, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań wynikających z ciążących na nim obowiązkach prawnych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa tj. art. 6, ust. 1 lit. b, c, oraz f „RODO”.  W w/w zakresie Administrator przetwarza dane bez konieczności pozyskiwania od Ciebie odrębnej zgody.
 2. Przetwarzanie danych osobowych obywa się zgodnie z art.32 „RODO”.
 3. Przekazane przez Ciebie dane, w tym dane uzyskane w sposób automatyczny, nie są wykorzystywane do oceny i analizy Twojej sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 4. Twoje dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG.
 5. Użytkownik Serwisu posiada prawo do:
  1. wglądu i dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo do ich sprostowania,
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
  4. prawo do usunięcia,
  5. prawo do sprzeciwu,
  6. prawo do przeniesienia danych do innego Administratora.
 6. Użytkownik, którego dane dotyczą w celu zrealizowania uprawnień wynikających z pkt.7 jest zobowiązany wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres mailowy lub korespondencyjny Administratora, wraz z umotywowaniem swojej prośby w przypadku zgłoszenia sprzeciwu. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Użytkowników, których wniosek dotyczy.
 7. Administrator udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia wniosku.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia do organu nadzorczego, którym od dnia 25.05.2018 jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku kiedy dana osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy „RODO” lub krajowe przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia jej opublikowania w ramach serwisu IOD.GD
 10. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do jej zmiany.